Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden behorend bij de behandelovereenkomst tussen de therapeut van ‘Jacques Caron, Therapie & Groei’ de heer Jacques Caron en de cliënt/cliënten.

 1. Indien de cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een behandelovereenkomst. Deze behandelovereenkomst kan op schrift gesteld worden.
 1. De behandelovereenkomst is tweeledig:
  – De therapeut is en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt.
  – De behandeling heeft betrekking op de door cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.
 1. De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:
  – Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn;
  Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, dat hij/zij geen sessies meer wil afspreken;
  – De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies meer te zullen geven;
  – Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut;
  – De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.
 1. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt.
 1. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie het uurtarief gehanteerd. Voor halve uren en kwartieren wordt respectievelijk de helft en een kwart hiervan gerekend. De cliënt rekent contant af na de sessie of via overboeking na ontvangst factuur, tenzij anders afgesproken.
 1. Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 24 uur / één werkdag van tevoren te worden afgemeld. Bij afspraken die later of niet worden geannuleerd, wordt het recht voorbehouden de gereserveerde tijd in rekening te brengen.
 1. De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten en informatie, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien. Zie hiervoor ook bij Privacyverklaring.
 1. De therapeut houdt zich nadrukkelijk aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen, met diens nadrukkelijke goedkeuring vooraf, aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of meegedeeld.
 1. De therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging van NBVH (Nederlandse beroepsvereniging voor Hypnotherapeuten). De regels van deze beroepsvereniging zijn op de therapeuten van toepassing. De cliënt kan zich met klachten over de therapeut bij deze beroepsvereniging melden. De therapeut is daarnaast geregistreerd in het HBO register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Zie voor het indienen van een klacht de Klachtenregeling.
 1. Cliënt gedraagt zich als een gast, hij/zij houdt zich aan de regels van de therapeut. Er wordt tijdens een sessie niet gerookt of alcohol gedronken. De kosten voor vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde aangifte worden gedaan.
 1. Jacques Caron, Therapie & Groei is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.
 1. Jacques Caron, Therapie & Groei is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de Hogestraat 11 te Dieren, noch voor andere schade ontstaan door het betreden en gebruik van de praktijk en het gebouw.

Zutphen, 1 april 2019

www.jacquescaron.nl

Jacques Caron