Privacyverklaring

Jacques Caron, Therapie & Groei verklaart op zorgvuldige wijze om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens en zich te houden aan de richtlijnen van de privacywetgeving (AVG).

Dossier

Om u goed te kunnen begeleiden is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Uw dossier bevat:

 • aantekeningen over uw gezondheid en historie
 • gegevens over de uitgevoerde onderzoeken
 • de behandelovereenkomst indien op schrift gesteld
 • het behandelplan en de sessieverslagen

Indien van belang en slechts met schriftelijke toestemming van de cliënt:

 • rapportage aan derde
 • gegevens van andere zorgverleners, zoals de huisarts

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Bent u in psychische nood tijdens mijn afwezigheid (vakantie, ziekte of overlijden) dan neemt een door mij aangewezen collega-therapeut het dossierbeheer over en kan deze de behandeling voortzetten indien u dat wenst. Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Een deel van de gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

 • Als andere zorgverleners geïnformeerd moeten worden over bijvoorbeeld de afronding van de therapie, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor waarneming door een andere therapeut tijdens mijn aanwezigheid.
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiaal toetsing.
 • Notagegevens worden gebruikt voor het opstellen van de factuur en de boekhouding (zie hieronder).

Als ik vanwege een andere reden gebruik zou willen maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en schriftelijk uw toestemming vragen.

De dossiergegevens blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst (WGBO) wordt vereist 20 jaar vergrendeld bewaard. U kunt uw dossier inzien en correcties laten aanbrengen. Ook kunt u mij schriftelijk verzoeken uw dossier eerder te vernietigen. Dit verzoek bewaar ik in mijn archief.

Gegevens op uw nota

De zorgverzekeraar vraagt om een aantal gegevens wanneer u een therapiesessie wilt declareren. De volgende gegevens staan daarom op uw nota:

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals ‘hynotherapie consult’ en de bijbehorende verzekeringscodes
 • de kosten van het consult

Contactformulier

Vult u het contactformulier in op de website, dan worden deze gegevens slechts gebruikt om met u contact op te nemen. Besluit u gebruik te maken van mijn diensten dan worden ze toegevoegd aan uw dossier.

Zutphen, 1 april 2019

www.jacquescaron.nl

Jacques Caron