Klachtenregeling

Wat te doen bij problemen met een therapeut?

De beroepsvereniging NBVH en de daarbij aangesloten therapeuten zetten zich in voor een zo goed mogelijke dienstverlening. Desondanks kan het voorkomen dat u ontevreden bent over en/of het oneens bent met de manier van werken of handelwijze van de betrokken therapeut. Het beste kunt u dit eerst met hem of haar bespreken. Bent u dan nog niet tevreden? U hebt altijd het recht om de therapie bij die therapeut te stoppen. Wilt u een andere therapeut, dan kunt u op de site van de NBVH een andere therapeut vinden.

Wat als u een klacht heeft?

Heeft u een klacht over de behandeling, bespreek deze dan in eerste instantie met de betrokken therapeut. Als u er samen niet uit bent gekomen of als u een zodanige klacht heeft dat u deze niet met de therapeut kunt of wilt bespreken, dan kunt u contact opnemen met de NBVH via het klachtenformulier op hun site.

Op de site van de NBVH treft u het Klachtenreglement aan. Hierin staat beschreven hoe de beroepsvereniging omgaat met klachten. Deze regeling biedt de betrokken partijen een kader waarbinnen uw uiting van onvrede of uw klacht behandeld kan worden.

De NBVH zorgt ervoor dat de Contactpersoon Klachten contact met u opneemt. Als u de klacht wilt doorzetten zorgt de Contactpersoon Klachten ervoor dat u een Klachtenfunctionaris toegewezen krijgt en dat de gegevens worden overgedragen. U kunt dan kosteloos van deze regeling gebruik maken. De Klachtenfunctionaris is uw eerste aanspreekpunt. De Klachtenfunctionaris is onpartijdig en overlegt met u of bemiddeling voor u mogelijk is. De therapeut wordt na het gesprek met u benaderd door de Klachtenfunctionaris. Op dat moment is de taak van de Contactpersoon afgerond.

Als de klacht desondanks niet bevredigend wordt opgelost kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG). De Klachtenfunctionaris zal u vertellen hoe u dat kunt doen.

Wat valt binnen de werkingssfeer van de Regeling Klachten?

Enkele voorbeelden van onderwerpen die aan de Klachtenfunctionaris kunnen worden voorgelegd:

  • schenden van het beroepsgeheim;
  • onheuse bejegening;
  • ten onrechte niet doorverwijzen naar een arts;
  • kwaliteit van de behandeling, bijvoorbeeld schade ontstaan door de behandeling of een onjuiste beoordeling door de therapeut;
  • beschadigde /vermiste eigendommen.

Zaken die onder tuchtnormen/beroepscodes vallen, zoals seksueel of ander grensoverschrijdend gedrag, kunt u melden bij het Tuchtcollege (TCZ), Postbus 70, 4700 AB Roosendaal.

Zutphen, 1 april 2019

www.jacquescaron.nl

Jacques Caron